PROJELER - Sembol Bilişim ve Teknoliji

SEMBOL BİLİŞİM
İçeriğe git

PROJELER

HF/SSB Telsiz Sistemi Altyapısı
Ülkemizi afet ve acil durumlar için yüksek frekans (HF) Telsiz Sistemleri ile donattık.
Afet ve acil durum haberleşmesinin olmazsa olmaz bileşenlerinden birisi HF (Yüksek Frekans) altyapısıdır. İletişimin iyonosferden yansıyan dalgalarla kurulması, arada aktarıcı ve röleye ihtiyaç duymadan şehirlerarası, hatta ülkeler arası çok uzak mesafelere ulaşabilmesi ve işletme maliyetinin olmaması; HF haberleşmesini afet ve acil durumlarda kullanılacak en avantajlı yöntemlerden biri olarak öne çıkarmaktadır.
Oldukça zor bir haberleşme şekli olarak kabul edilen HF haberleşmesi yaşanan teknolojik gelişmeler ile önemli ölçüde kolaylaştırıldığından gece, gündüz ve mevsimsel olarak değişiklik gösteren en iyi frekansın bulunması yeni nesil cihazlar ile otomatik olarak yapılabilmektedir.
Tüm illerimizin yanında tüm haberleşme araçları ve mobil koordinasyon araçlarında da HF/SSB telsiz sistemi kurulması ile tüm illerimizden merkezle ve kendi aralarında ses haberleşmesi ile kısıtlı da olsa veri haberleşmesi yapılabilmektedir.
Erasmus +
Programın Amacı ve Hedefi
Erasmus Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan, eğitim, gençlik alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır.
Mevcut durumda 2014-2020 döneminde olan Erasmus Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerinden bağımsız yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması hedeflenmektedir.
Programın Kaynağı ve Bütçesi
Erasmus Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Erasmus Programının 2014-2020 Toplam Bütçesi: 14,7 milyar avrodur.
Program Süresi
Program kapsamında her yıl çağrıya çıkılmaktadır.
Programın Başkanlık Faaliyetleri ile İlişkisi
Program kapsamında sunulan projeler Başkanlık 2013-2017 Stratejik Planı’na göre ilgili amaç ve hedefler:
Amaç 5: Uluslararası Alanda Öncü Kuruluş Olmak
Hedef 5.2 AFAD’ın Uluslararası Alandaki Kurumsal Varlığını Güçlendirecek İşbirliği Faaliyetlerini Her Yıl En Az Artırmak’tır.
Mevcut Durum
Erasmus kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile AFAD taşra teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Mevcut durumda Karabük, Eskişehir, Aksaray ve Niğde İl Müdürlükleri tarafından Erasmus projeleri yürütülmektedir. 2018 yılı çağrısı kapsamında yeni proje önerileri sunulması beklenmektedir.
AFAD GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla; görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmektedir.
AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecektir.

AFAD Gönüllüsü Kimdir?
AFAD Gönüllüsü, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.
Proje İle Neleri Hedefliyoruz?
  1. Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazanılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesine yönelik AFAD Gönüllülük Sistemini kurmak.
  2. AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerinin eğitimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak.
  3. AFAD Gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek.
  4. Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.
  5. Toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.
AFAD Gönüllülük Sistemi Eğitim Programı
Created with bykeskin
İçeriğe dön